Home Poplatky

  

SAZBY POPLATKŮ

POPLATKY STANOVENÉ ZASTUPITELSTVEM OBCE

 

Způsoby úhrady:

- na pokladně obecního úřadu,

- bankovním převodem, č. účtu: 4060026614/6800 (variabilní symbol = číslo domu)

- nebo složenkou (variabilní symbol = číslo domu)

  

poplatek splatnost částka
 za psa 2019 do 31. března 2019 100 Kč /pes/rok
 za svoz odpadů 2019 do 31. května 2019

460 Kč /os./rok - od této částky se odečítají slevy dle třídění;

konečnou částku Vám sdělíme na obecním úřadě

 stočné 2019

 

 

 

 

 

 

do 31. prosince 2019

 

 

 

 

 

 

cena s DPH je 34,50 Kč za 1 m3

byty:

směrné číslo* 35 m3 ............... 1.208 Kč/os./rok

rodinné domy: 

směrné číslo* 36 m3 ............... 1.242 Kč/os./rok

*dle přílohy vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

nájem z pozemku 2018 dle smlouvy dle smlouvy

 

 

POPLATKY STANOVENÉ ZASTUPITELSTVEM OBCE

Poplatek za psa

100 Kč/pes

Poplatek za svoz TKO 

460 Kč/os/rok

mínus slevy za tídění

Stočné

1242 Kč/os/rok

Spotřeba je stanovena paušálem 36 m3/os/rok, cena 34,50 Kč/m3. Platnost od 1.1.2017.

(Od 20.6.2012 do 31.12.2016 byla cena 28 Kč/m3).

Správní poplatky 

50 Kč/A4

Přihlášení k trvalému pobytu

50 Kč/os

užívání veř.  prostranství  k účelům prodeje

10 Kč/m2

Běžná plocha prodejního stánku nebo osobního vozu 8 m2 – standardně účtováno 80,- Kč.

 

OVĚŘOVÁNÍ

 

Legalizace – ověřování podpisu

30 Kč/podpis

Vidimace – ověřování listin

30 Kč/stranu

  

POPLATKY ZA SLUŽBY CZECH POINT

první strana

každá další strana

Výpis z katastru nemovitostí

100 Kč

50 Kč

Výpis z rejstříku trestů

100 Kč

100 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

100 Kč

50 Kč

Výpis z obchodního rejstříku

100 Kč

50 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč

50 Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

100 Kč

50 Kč

  

Místní knihovna

Registrační poplatky na rok

děti do 15 let

10 Kč

důchodci

30 Kč

dospělí

50 Kč

Internet

zdarma

 

 


 

CENÍK SLUŽEB

Včetně DPH 21%

 

Sekání A PRÁCE S TRAKTOREM, BAGREM

Křovinořez

200 Kč/hod

KIOTY

350 Kč/hod

Traktor

500 Kč/hod

Sekačka

350 Kč/hod

Bagr BOBCUT                      

500 Kč/hod

Nákl. auto - plošina

500 Kč/hod

 

 

 

KONTEJNER

Traktor

Auto

Žabčice (doprava)

500 Kč

400 Kč

Hrušovany (doprava)

600 Kč

500 Kč

Bratčice (doprava)

700 Kč

600 Kč

Přistavení a manipulace s kontejnerem je již v ceně.

Ceny platí na 1 den, za každý další den se připočítává 100,- Kč.

Uložení odpadu se platí zvlášť dle sazeb jednotlivých provozovatelů skládek.

Odvoz suti na skládku

Kontejner

dle ceníku skládky + doprava

Kontejner na objemný odpad - přistavení, odvoz na sběrný dvůr a třídění

Kontejner

1000 Kč

 

 

PŮJČOVÁNÍ

 

Vibrační deska (žehlička)

400 Kč/den

Vibrační pěch (žaba)

400 Kč/den

Lešení - kostka

400 Kč/den

Nivelák

200 Kč/den

Zemní vrták

300 Kč/den

 

 

PŮJČOVÁNÍ LAVIC

 

1 sada (1 stůl+2 lavice)

50 Kč/den

 

  

Pronájem budovy lokálky č. p. 477

1 - 4 dny

1500 Kč

 

 

Vše výše uvedené lze objednávat každý týden do pátku do 12:00 hod. Tel.: +420 774 090 624   

 

 

KOPÍROVÁNÍ

 

 

 

A4

2 Kč

A4 barevně

10 Kč

A4 oboustranně

4 Kč

A3

4 Kč

 

  

 

Usnesení zastupitelstva k platbě stočného

 

 

228/18/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2017 cenu stočného bez DPH na 30,- Kč za 1 m3.

122/9/2012

Zastupitelstvo obce mění usnesení č. 103/7/2012 z důvodu změny data odečtů VaK Břeclav a.s. na: „Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného od posledních odečtů VaK Břeclav na 28,- Kč vč. DPH á 1m3 a dále stanovuje pro výpočet množství odvedené odpadní vody aplikaci směrného čísla ve výši 36m3 na osobu a rok dle vyhlášky č. 120/2011Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Konečné množství odpadní vody z daného odběrného místa bude vypočítáno jako násobek směrného čísla a počtu osob žijících na dané adrese. Aplikace směrného čísla se nevztahuje na provozovny fyzických či právnických osob užívaných k podnikatelské činnosti. Těmto bude nadále k výpočtu poplatku použito hodnot vodného od VaK Břeclav, a.s.

123/9/2012

I. Stočné neplatí resp. jen částečně vlastník nebo nájemce nemovitosti:

a) který veškeré odpadní vody vypouští do vyvážecí jímky bez přepadu do obecní kanalizace a prokáže OÚ Přibice likvidaci těchto odpadních vod zákonným způsobem za předešlý rok do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy a dále na vyžádání. V případě řádného neprokázání likvidace odpadních vod bude účtováno stočné dle aktuálně platného usnesení ZO.

b) který veškeré odpadní vody z dané nemovitosti vypouští přes lokální domovní ČOV neústící do obecní kanalizace a její funkčnost doloží rozbory z výstupu ČOV vypracované autorizovanou laboratoří v souladu s provozním řádem takové ČOV a podmínkami stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Likvidaci odpadních vod zákonným způsobem za předešlý rok prokáže OÚ Přibice majitel či nájemce nemovitosti do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy a dále na vyžádání. V případě řádného neprokázání likvidace odpadních vod bude účtováno stočné dle aktuálně platného usnesení ZO.

124/9/2012

 II. Sleva na stočném 40-ti % ponížením množství odváděné odpadní vody (náhrada za náklady spojené s vyvážením septiku), náleží vlastníkovi či nájemci nemovitosti, který vypouští odpadní vody přes septik a to v případě, že technický stav kanalizace v místě napojení neumožňuje jeho vyřazení. Ponížené množství odpadní vody se zaokrouhluje směrem nahoru na celé m3. Daná místa určuje provozovatel kanalizace. Sleva platí pouze do doby, než stav kanalizace v daném místě umožní přímé napojení nemovitosti se souvisejícím vyřazením septiku.

125/9/2012 

III. V případě, kdy osoba trvale nahlášená na adrese odběrného místa pobývá déle než 3 měsíce v daném roce mimo trvalé bydliště z pracovních, zdravotních, vzdělávacích a jiných důvodů, může odběratel uplatnit na tuto osobu slevu za období, kdy se tato osoba nezdržovala na místě trvalého bydliště v případě, že tuto skutečnost doloží potvrzením od příslušného subjektu, případně čestným prohlášením. Sleva bude vypočtena z poměrné části dle počtu dnů, kdy tato osoba nepobývala na místě trvalého bydliště.

148/11/2012

Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vzory smluv pro „Odvádění a čištění odpadních vod“ s odběrateli a to jak pro rodinné domy a byty, tak pro provozovny fyzických a právnických osob užívaných k podnikatelské činnosti a současně pověřuje starostku obce uzavřením smluv ke 30.12.2012

 

Smlouvu o odvádění odpadních vod si můžete prohlédnout zde.

 
, Powered by Joomla!